May


Yazıcı uyumlu

Olasılık (possibility), izin (permission), istek (request), ve bazan da gelecekle ilgili tahmin belirtmek için kullanılır. Şimdiki veya gelecek zamanları gösterir.

A — POSSIBILITY (Olasılık):

I MAY
(MAY NOT)
leave this afternoon
He
She
We
You
They

Example:

1 — I MAY go to the cinema, if I finish my work early.
(İşimi erken bitirirsem, sinemaya gidebilirim.)

2 — I'm not completely sure but I MAY buy that dress.
(Tamamen emin değilim, ama o elbiseyi satın alabilirim.)

3 — She MAY travel by bus, or she MAY travel by train.
(O trenle veya otobüsle seyahat edebilir.)

4 — We shouldn't go out, your father MAY come at any moment.
(Dışarı çıkmasak iyi olacak, baban her an gelebilir.)

5 — The new student MAY know some English.
(Yeni öğrencinin biraz İngilizce bilme olasılığı var.)

NOT : Olasılık bildiren cümlelerde MAY genellikle sorularda çok sık kullanılmaz. Özellikle olumsuz soruda (negative question) çok ender kullanılır. WILL, (AM, IS, ARE + GOING TO) veya (CAN) le yapılan sorulara verilen cevaplarda çok sık kullanılır.

Example:
1 — Will you go by bus?
(Otobüsle mi gideceksiniz?)
Are you going to go by bus?
(Otobüsle mi gideceksiniz?)
I may go by bus or by train.
I haven't made up my mind yet.
(Otobüs veya trenle gidebilirim. Henüz karar vermedim.)

2 — Will you be here next week?
(Gelecek hafta burada olacak mısınız?)
I may be. I'm not sure. I may go to Ankara.
(Olabilirim. Emin değilim. Ankara'ya gidebilirim.)

3 — When will he go to Bursa?
(O Bursa'ya ne zaman gidecek?)
He may go next Friday.
(Gelecek Cuma gitme olasılığı var.)

4 — What are you going to do tomorrow night?
(Yarın gece ne yapacaksınız?)
I may go to the theatre
(Tiyatroya gidebilirim.)

5 — Can you come early tomorrow?
(Yarın erken gelebilir misin?)
I may. I'm not sure. It depends on the weather.
(Belki gelebilirim. Emin değilim. Havaya bağlı.)

B — REQUEST - PERMISSION (istek - İzin):
MAY izin ifade eden cümlelerde (CAN) den daha resmi ve kibar kabul edilir.

Example:
1 — MAY I help you? (Size yardım edebilir miyim?)(request)
No, thank you. (Hayır, teşekkür ederim.)(refuse)

2 — MAY I have this dance with you?
(Bu dansı sizinle yapabilir miyim?) (request)
Sure, you may! (Kuşkusuz) (permission)

3 — MAY I use your telephone?
(Telefonunuzu kullanabilir miyim?) (request)
Yes, you may.(Evet, kullanabilirsiniz.) (permission)

4 — MAY we come in?
(İçeri girebilir miyiz?(request)
Yes, please. (Evet, lütfen.) (permission)

5 — MAY I borrow your pencil?
(Kurşun kaleminizi ödünç alabilir miyim? (request)
I'm sorry, I need it.(Üzgünüm, bana gerekli.) (refuse)

6 — MAY I use your pen?
(Dolma kaleminizi kullanabir miyim? (request)
Yes, you may. (Evet, kullanabilirsiniz.)(permission)

NOT : İzin istenen bir cümleye verilen yanıt olumsuz ise (No, you may not)'yerine (I'm sorry, I can't) veya (No, thank you) demek daha kibar olur.

C — (MAY AS WELL) teriminde MAY yardımcısının niyet veya tavsiye ifade etmek için kullanıldığını görürüz:

Example:
1 — You MAY AS WELL consider him a failure. He will never learn.
(Başaramayacağım kabul etseniz iyi olur. Hiç bir zaman öğrenemeyecek.)

2 — I MAY AS WELL leave. He is very late for our appointment.
(Gitsem iyi olacak. Randevumuz için çok geç kaldı.)

D — MAY bazen tahmin etmek için kullanılır.

Example:
1 — It MAY rain tomorrow,
(Yarın yağmur yağma olasılığı var.)
No, it MAY not rain tomorrow. Look at the sky.
(Hayır, yarın yağmur yağma olasılığı yok. Gökyüzüne bakınız.)

2 — Don't go; She MAY come at any moment.
(Ayrılmayın. Her an gelebilir.)

3 — If we like the city, we MAY stay there longer than we have planned.
(Eğer şehri beğenirsek, planladığımızdan daha uzun bir süre kalabiliriz.)

4 — Don't you believe that we MAY need our bathing suits there?
(Orada mayolarımıza ihtiyacımız olabileceğine inanmıyor musunuz?)

5 — The teacher MAY not come tomorrow. He had terrible toothache today.
(Öğretmen yarın gelmeyebilir. Bugün dişi çok fena ağrıdı.)

6 — They MAY not find time to visit all the museums.
(Bütün müzeleri ziyaret edecek zaman bulama, yabilirler.)

7 — I MAY not catch the 8 o'clock train. Don't wait for me.
(8 trenine yetişemeyebilirim. Beni beklemeyin.)

8 — You MAY find it in the next shop; Ask them.
(Onu yandaki dükkânda bulmanız mümkün; Onlara sorun.)

MAY POSSIBILITY
(Olasılık)
PERMISSION - REQUEST
(İzin - İstek)
SUPPOSITION
(tahmin)

Example:
Go swimming now You may go swimming now.
1 —Study your lesson.
2 — Open your books.
3 — Use my book.
4 — Ask a question.
5 — Watch T.V.
6 — Go to the party.
7 — Have your dinner.
8 — Listen to the radio.
9 — Come with us.
10 — Play football.

B - Aşağıdaki cümleleri MAY ile yeniden yazınız ve ifade ettiği anlamı bulunuz:

Example:
rain tomorrow - It may rain tomorrow

1 — be cold.
2 — Snow.
3 — be clear.
4 — be hot.
5 — be sunny.
6 —be cloudy.
7 — be cooler.
8 — be warmer.
9 — be windy.
10 — change.

C — MAY yardımcısını kullanarak izin isteyiniz:

Example:
I / go / now? May I go now? Yes, you may.

1 — I / help you?
2 — I / borrow your book?
3 — He / leave early?
4 — I / bring my friend?
5 — We / stay / some more?
6 — She / drink / a glass of water?
7 — We / finish it / at home?
8 — They / study / another lesson?
9 — I / ask / a question?
10 — I / open / the window?

D — örneklerden yararlanarak aşağıdaki alıştırmaları Şimdiki Zaman ve Gelecek Zaman için yapınız ve Possibility = Olasılık ifade ettiklerine dikkat ediniz:

Example:
1 — Do you think the teacher is in his room?
I'm not sure. He may be in his room.
2 — Do you think they will come tonight?
I'm not sure. They may come tonight.
3 — Do you thing he is sleeping or reading?
I'm not sure: He may be reading.
1 — Do you think they are studying at the moment?
2 — Do you think it will snow in May?
3 — Do you think your father will go to England?
4 — Do you think my book is in your schoolbag?
5 — Do you think he is telling the truth?

E — Örneklerden yararlanarak yukardaki alıştırmaları Past Tense için yapınız. Geçmişe ait Possibility = Olasılık ifade ettiklerine dikkat ediniz:

Example:
1 — Do you think the teacher was in his room?
I'm not sure. He may have been in his room.
2 — Do you think they would come?
I'm not sure. They may have come.
3 — Do you think he was sleeping or reading?
I'm not sure. He may have been reading.